Архив

2018
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde24/09/07

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja Rita Strode sasauc

Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2007.gada 27.septembrī plkst. 14.00

Domes mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:Nr.

p.k. Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Kultūras nodaļas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

Kultūras nodaļas vadītājs J.Butkevičs

2. Par grozījumiem Daugavpils Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas pamatbudžeta (valsts budžeta) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas direktors V.Kosnarevičs

3. Par grozījumiem Daugavpils Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam4. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolas pamatbudžeta (valsts budžeta transferti) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2007.gadam

Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora p.i. V.Stepanovs

5. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolas pamatbudžeta mērķdotācijas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam7. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes bāriņtiesas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

Domes galvenā grāmatvede A.Geikina

8. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes dzīvokļu atsavināšanas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam9. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projekta “Reģiona attīstība, ieviešot reģenerācijas pasākumus” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam10. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projekta “Uzņēmējdarbības (mazumtirdzniecība) attīstība kā pilsētvides veidojošais elements” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

11. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam12. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projekta “Pētījums” no ieslodzījuma atbrīvoto Daugavpils iedzīvotāju iespējas darba tirgū Austrumlatgalē” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam13. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projekta “Biznesa pamati cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam14. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes valsts mērķdotācijas ieņēmumu un izdevumu tāmju apstiprināšanu 2007.gadam

Sociālo lietu pārvaldes direktores vietniece B.Siliņa15. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par pabalsta piešķiršanu siltumenerģijas piegādes samaksai”16. Par telpu nomas maksas likmes samazināšanu Nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs A.Jegorovs17. Par īres maksas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” juriste V.Dubina18. Par grozījumu Administratīvās komisijas nolikumā

19. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu Domes lietu pārvaldniece H.Soldatjonoka20. Par atļauju savienot amatus

21. Par atļauju savienot amatus

22. Par Daugavpils pilsētas domes darba plānu 2007.gada oktobrim23. Par ziedojuma ar uzlikumu pieņemšanu Domes izpilddirektora vietnieks V.Kononovs24. Par uzdevumu Izglītības pārvaldei Juridiskā departamenta vadītājas vietnieks R.Golovans25. Par līdzekļu piešķiršanu Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

26. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

27. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.novembra lēmumā Nr.1064

Personāllietvedības pārzine A.Kokina

28. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības zemes gabalu uzskaiti Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems29. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

30. Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500-028-1602 Daugavpilī, Cialkovska ielā 10A 1/3 domājamās daļas atsavināšanas pabeigšanu31. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Kiheļbekera iela 23 nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā32. Par zemes gabala ar kadastra Nr.0500-004-5209 18.novembra ielā 161, Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā33. Par zemes gabala, ar kadastra Nr.0500-021-1009, Gaismas un Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī sadali34. Par zemesgabala Daugavpilī, Īrisu ielā 21, pārdošanu Nataļjai Lušinai un Aleksejam Petrovam35. Par zemesgabala Daugavpilī, Narcišu ielā 34, pārdošanu Larisai Pirogovai36. Par zemesgabala Daugavpilī, Narcišu ielā 40, pārdošanu Jānim Baranovskim37. Par zemesgabala Daugavpilī, Kauņas ielā 180, pārdošanu Viktorijai Konopeckai38. Par zemesgabala Daugavpilī, 4.dāliju ielā 10, pārdošanu Ivanam Vežanovam39. Par zemesgabala Daugavpilī, Dāliju ielā 76, pārdošanu Jeļenai Blaževičai40. Par zemesgabala Dravnieku ielā 40, Daugavpilī, pārdošanu Regīnai Korobovai41. Par zemesgabala Daugavpilī, Dravnieku ielā 46A, pārdošanu Sergejam Kruglovam42. Par zemesgabala Dravnieku ielā 78, Daugavpilī, pārdošanu Lilijai Zabelinai43. Par zemesgabala Balvu ielā 1C k-2, garāža Nr.43A, Daugavpilī, pārdošanu Vladimiram Gvozdam

44. Par zemesgabala Daugavpilī, Ventspils ielā 148, pārdošanu Ludmilai Geičunei45. Par zemesgabala Daugavpilī, Tauriņu ielā 11, pārdošanu Inesei Ribickai46. Par zemesgabala Daugavpilī, Senlejas ielā 25, pārdošanu Oļegam Ludzišam47. Par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.____ “Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja I.Kokina48. Par adrešu, nosaukumu piešķiršanu un agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu49. Par zemes gabala iedalīšanu nomā

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha